Läs den officiella beskrivningen

Kurspaket - Industriell Design Intensive (Grundutbildning)

Industrial Design Intensive är en ettårig kurs paket som löper över ett helt läsår, från hösten till våren sikt. Höstterminen är tillägnad grundläggande metoder inom industriell design med fokus på produktutvecklingen, medan vårterminen omfattar grunderna i interaktionsdesign, tjänstedesign och design management.

Målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om och förståelse för de metoder och förfaranden som används inom industriell design. Särskild uppmärksamhet ägnas åt produktutvecklingsprocessen, men andra områden av industriell design är också integrerad i kursen, såsom interaktionsdesign, tjänstedesign och design management. Kursen är främst inriktad på metoder för att analysera problem, metoder för tankar och kreativitet och metoder för visualisering, presentation och kommunikation.

Kursen ger inte behörighet att utföra industridesign professionellt men syftar till att ge studenterna en grundläggande kompetens att arbeta inom designområdet. Efter avslutad kurs ska studenten är väl rustade att arbeta i konstruktionsrelaterade områden på grundval av deras tidigare ämnesområde och med specifik kunskap om designprocessen.

Om ditt mål är en magisterexamen efter IDI studier, observera att för att vända sig till en masterprogrammet i Sverige, är det nödvändigt att redan har en kandidatexamen nivå examen. Industrial Design Intensivkurs kommer inte att ge dig en grundnivå examen i sig, men det är möjligt att i en BA nivå examen inom ett annat ämnesområde.

Om ditt mål är en magisterexamen efter IDI studier, observera att för att vända sig till en masterprogrammet i Sverige behöver du en kandidatexamen.

Studie Metod

Läroplanen är uppdelad i fyra tio-veckors moment, där studenterna kommer att arbeta individuellt eller i små grupper. Utbildningen betonar vikten av inlärning i grupp och de processer där lärandet ligger i både teori och praktik. Därför är närvaro i klass obligatorisk dagligen minst tre och sex timmar per dag. Studien Språket är engelska.

Vi arbetar med små studiegrupper och hög lärartäthet. Tillsvidareanställda lärare och programledarna, liksom stödpersonal finns dagligen på UID under kontorstid. Eleverna uppmuntras att kontakta personal och lärare personligen när de behöver hjälp, handledning eller har andra studierelaterade frågor. Kontakter mellan personal, lärare och studenter är enkel och informell karaktär. Vår fasta övertygelse är att detta är en av grundvalarna för en kreativ och öppen studiemiljö där elever från olika program, kurser och studienivåer har kontinuerlig kontakt med varandra och med personal, både informellt och i lärandesituationer.

Pedagogiska Foundation

Vår pedagogiska strategi att kombinera teori och praktik genom att genomföra större delen av utbildningen i realistiska projekt med externa partners inrättades när UID grundades 1989, och har utvecklats och förbättrats sedan dess. Vi strävar efter ett nära samarbete med det omgivande samhället - nationellt och internationellt - i dessa studentprojekt. Därför strävar vi också att ha ett brett utbud av externa föreläsare och konsulter med lång yrkeserfarenhet från sina respektive ämnesområden, från samhället, näringslivet och universitetet som instruerar parallellt med de permanenta UID lärare.

Ett jämställdhetsperspektiv som är inbyggd i antagning, utbildning och examination präglar pedagogisk grundsyn. I Umeå Institute of Design s ledade profil användarperspektiv och processorientering, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är centrala i både projektbeskrivningar och slutförandet av projekt. En mängd olika pedagogiska metoder och processer används, t.ex. problembaserat lärande, fallstudier, learning by doing, balans och variation mellan teoretiska och praktiska moment, studerar och tester, rådgivning i projektform, föreläsningar, diskussionsseminarier och självreflektion . I allmänhet, förväntas eleverna ta ansvar för sitt lärande process genom metodisk förberedelser innan, aktivt deltagande och självreflektion efter alla typer av undervisning och lärandesituationer.

En pedagogisk byggsten är studenternas arbete med "realistiska" projekt med erfarna tillsyn, ofta tillsammans med en extern samarbetspartner. Studenterna arbetar självständigt i de olika faserna i designprocessen och de har möjlighet att reflektera över lyckade och misslyckade metoder och resultat. Arbetet med olika faser av designprocessen i projektform är i sig ett exempel på problemorienterad inlärning.

Grupp Lärande

En annan pedagogisk byggsten är baserad på observationen att eleverna lär sig ofta lika mycket från varandra som från handledare eller lärare. Vi tror att kunskap i stor utsträckning byggs genom grupprocesser och att individens erfarenheter och kunskaper är värdefulla utgångspunkter för kollektivt lärande. Som en del av denna syn på inlärning i grupp, Designhögskolan tillämpar öppenhet vid presentationer och rådgivning så att alla elever har möjlighet att delta i och lära av varandra och från lärarnas och rådgivare kommentarer till andra studenter. Därför har vi också starkt betona att allt arbete ska ske på skolan under studie timmar, från 08:00 till 05:00.

Samtliga studieresultat är individuellt rapporteras oftast i form av muntliga, visuella och skriftliga presentationer men processen är ofta baserade på stunder av samarbete i studentgrupper. Vikten av studentgruppen samarbete, gruppdynamik och grupprocesser ingår i undervisningen. Inom ramen undervisningen strävar vi efter att motverka konkurrens och rivalitet mellan studenter och i stället uppmuntra eleverna att dela med varandra och hjälpa varandra eftersom projektets framgång bygger på summan av de många delar som var och en bidrar. Därför arbetar vi aktivt med att hålla en öppen, undersökande och uppmuntrande atmosfär i alla lärandesituationer och i dag till dag verksamheten.

Ämnen

Designprocessen grunderna, 15 hp

Kursen ger en översikt över och introduktion till de metoder och processer som används inom industriell design och produktutvecklingsprocessen. En introduktion till visualiseringstekniker i 2D (skissa) och 3D (beräkningsmodeller), samt inom grafisk design, ges. Fokus ligger på designprocessen i utvecklingen av fysiska produkter och på visualisering och kommunikation av idéer och designkoncept. Perspektivet av Design för alla och hållbar design introduceras i förhållande till designprocessen. Målet är att studenten förstår och utför en grundläggande tillämpning av dimensioneringsmetoder och processer i övervakade projekt.

Design Genomförande, 15 hp

Kursen ger en fördjupad undersökning i metoder och processer som används inom industridesign, med särskilt fokus på ergonomisk design, användarstudier och formulär utveckling. Under cours ingår tillämpas studier i projektform, där tyngdpunkten ligger på metoder för analys, problemlösning och utvärdering när det gäller användar foucus, Design för alla, ergonomi och branding i produktutvecklingsprocessen. Visualisering färdigheter fokuserade under inkluderar skiss och datorstödd digital modellering och fysisk 3D-modellering (skissmodeller och presentationsmodeller). En grundläggande introduktion till att arbeta systematiskt med färg i design ges och en valbar del av kursen ger studenten en möjlighet att välja att utveckla särskilda färdigheter eller områden.

Interaktioner och uttryck, 15 hp

I kursen ingår arbete i projektform med designprocessen i interaktionsdesign och utveckling av icke-fysiska produkter i förhållande till grundläggande kognitiv ergonomi, prototyper och visualisering genom olika 2D- och 3D-tekniker. Kursen fokuserar också arbete med formen, styling och visualisering med hänvisning till transportdesign, inklusive modelleringstekniker, och integrera detta i projektarbete. Under kursen arbetar studenterna med att producera en portfölj, och utbildas i olika grafiska och visuella verktyg för att uttrycka personliga färdigheter samt processer i en design professionell sammanhang.

IDI Design kommunikation, 15 hp

Ett syfte med kursen är att studenten ska kunna kommunicera konstruktionsproblem, designprocesser, designkoncept och den roll som industridesigner genom olika medier och i olika situationer: i utställningar, i muntliga presentationer och i digitala eller tryckta visuella och skriftligt material. Designprocessen i tjänstedesign införs och ett projekt inom tjänstedesign utförs i förhållande till både produktutveckling och interaktionsdesign. Studenterna genomför stduies av konsulter, företag och andra institutioner som är relevanta för design management och designutbildning, i förhållande till både design kommunikation och den roll som industridesigner. Den roll som industridesigner är granskas ur ett strategiskt perspektiv och relateras till den historiska kontexten för industridesignyrket.

Antagning

Mottagningen bygger på ansökan, akademiska krav, språkkunskaper och hemuppgift. En urvalskommitté utvärderar ansökningarna.

Observera att ansökningar som når UID efter 15 januari endast kommer att beaktas om studieplatser fortfarande avaliable på banan efter den första omgången av gäller ansökan recensioner och urval. Om du vill lämna in en sen anmälan, vänligen kontakta oss.

Anmälan om val resultat ges via universityadmissions.se


Vi inte meddela godkännande via telefon, inte heller vi har möjlighet att granska eller kommentera hemuppgifter.

Högst 20 studenter antas.

Sista ansökningsdatum

Sista dag för ansökan är 15 jan.

Program Förutsättningar

Eleverna måste tidigare har genomfört, och passerade, minst ett års heltidsstudier universitets, 60 hp (60 hp) eller motsvarande.

Studenter är skyldiga att visa en hög grad av kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B från svenskt gymnasium).

Undervisning / Applikationsavgifter

Undervisning och ansökningsavgifter tas ut för studenter utanför EU.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift kostar 900 SEK (svenska kronor) (≈ € 96 eller $ 129). För att din ansökan ska behandlas, har ansökningsavgiften ska betalas i sin helhet.

Ansökningsavgiften kommer att täcka kostnader i samband med behandlingen av ansökan.

Studenter som är registrerade på en kurs eller ett program vid ett svenskt universitet vid den tidpunkt då de lämnar in sin ansökan kommer inte att behöva betala en ansökningsavgift.

Den primära betalningssätt kommer att vara online med ett kredit- eller betalkort. Detta är den överlägset bästa metoden för betalning som är snabb, effektiv och säker. Anmälningsavgiften kronor 900 skall göras på nätet.

Terminsavgift

Den terminsavgift för en studie år på Umeå Institute of Design är 000 270 kr (≈ € 28 700 eller $ 38 800)

Betalningssätt för terminsavgifter

Studenter som är skyldiga att betala terminsavgift kommer att få en faktura från Umeå universitet efter antagningsbeskedet har skickats ut. Detaljer om betalning kommer att uppdateras inom en snar framtid.


Viktiga datum


15 jan Sista dag att ansöka.
Steg 1. universityadmissions.se
Steg 2. Tidsfrist för hemuppgift och personligt brev.


3 feb Sista dag att betala ansökningsavgift eller skicka dokumentationen till medborgarskap för att bekräfta att du inte behöver betala ansöknings eller studieavgifter. Tidsfrist för verifikationer (tidigare utbildning) att komma fram i Strömsund.


Slutet av mars: Anmälan om urvalsresultatet skickas ut via universityadmissions.se


April 3: Sista dag för godkända studenter att svara på erbjudandet om studieplats.


Mitten av april: Second anmälan av urvalsresultatet skickas till sökande på reservlistan.

Sena ansökningar

Observera att ansökningar som når UID efter tidsfristen endast kommer att beaktas om studieplatser finns fortfarande tillgängliga på banan efter den första omgången av applikations recensioner. Om du vill lämna in en sen anmälan, vänligen kontakta oss.

Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sept. 2019
Duration
1 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum